Mainder Asukassovellus – Käyttöehdot

Päivitetty: 1.2.2024

Mainder-sovelluksen (jäljempänä “Palvelu”) loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä, yritystä tai muuta toimijaa. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Ameria Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) sitoutuvat noudattamaan.

1. Palveluntuottaja

Ameria Oy
Pitkämäenkatu 11
20250 Turku

info@mainder.fi
Y-tunnus 3303404-7

Ameria Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin; Y-tunnus 3303404-7 ja arvonlisäverotunnus on FI33034047.

2. Palvelun käyttö

2.1 Palvelun käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntarjoaja tai Käyttäjän asunnon omistaman tahon välillä on tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntarjoaja tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

2.2 Palvelun käyttötarkoitus on Käyttäjän vuokra- ja tai omistusasumisen sekä Käyttäjän omistamien asuntojen hallinnointi. Käyttäjä voi Palvelun avulla:

 • Lähettää huoltopyyntöjä ja seuraa niiden etenemistä reaaliajassa
 • Varata taloyhtiön tai muun palveluntarjoajan palveluita sekä maksaa heti tai tilata lasku
 • Tehdä tilauksia (mukaan lukien. isännöitsijäntodistus tai lisäavaimet) 
 • Seurata tiedotteita ja kokouskutsuja
 • Saada kriisiviestejä hädän hetkellä
 • Tutustua asumisen ohjeisiin ja sääntöihin
 • Vastata kyselyihin asukastyytyväisyydestä 

2.3 Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi julkaista uusia toiminnallisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Uusista toiminnallisuuksista tiedotetaan joko Palvelussa, lähettämällä sähköposti Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla parhaaksi katsomallaan tavalla.

2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

2.5 Palvelun käyttö edellyttää ladattavaa sovellusta sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Käyttäjä on huolehtinut laitteidensa ja muiden Käyttäjän vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta – ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa.

2.6 Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille Käyttäjille, kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle. Palvelua ei mm. saa käyttää roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen taikka Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta. 

2.7 Palvelua tai sen sisältöä ei saa käyttää lainvastaisen tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen, muiden käyttäjien henkilötietojen oikeudettomaan keräämisen tai tallentamiseen taikka muuhun lainvastaiseen toimintaan. Palveluntarjoajalla on oikeus vedota kaikkiin näiden ehtojen rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

2.8 Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tai estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Palveluntarjoajia taikka on muutoin Käyttöehtojen, tai muiden soveltuvien sääntöjen vastaista.

2.9 Palveluntarjojaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta estää Käyttäjän pääsyn Palveluun epäasiallisen käytön, laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen ja/tai Palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä johtuen. Muista kuin kiireellisistä tai vähäisistä keskeytyksistä Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, ensisijaisesti Palvelussa.

2.10 Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät voimaan Käyttöehtoihin perustuvat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä päättymisen jälkeen (mukaan lukien oikeus vahingonkorvaukseen ja omistus- ja tekijänoikeudet).

3. Palvelun toimittaminen

3.1 Palvelu on lähtökohtaisesti Käyttäjän käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palveluntarjoja tai sen sopimuskumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle laitteelle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). 

3.2 Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan Käyttäjää ennakkoon käyttökatkoista. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai keskeytyksistä Palvelun kautta hoidettaviin palveluihin.

3.3 Palvelu on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa, eikä sen käyttöä voida taata muissa maissa tai muilla kuin Suomeen rekisteröidyillä tiedoilla (mukaan lukien puhelinnumero).

3.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta tavoitettavien asukkaiden, asiakaspalvelijoiden, isännöitsijöiden, kumppaneiden ja/tai vastaavien tahojen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

4.1 Taloyhtiön tai muun vastaavan kiinteistöomistajan pitää solmia palvelusopimus Palveluntarjoajan kanssa ennen kuin Käyttäjä voi ladata Palvelun. 

4.2. Käyttäjä saa kutsun sähköpostiin, jonka jälkeen Palvelu on käytettävissä. Käyttäjän tulee tunnistautua Palveluun (vahva tunnistautuminen) tai tunnistautua henkilökohtaisesti Palveluntarjojan nimeämälle asiakaspalvelijalle. Käyttäjä valitsee salasanan ja PIN koodin.

4.3 Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja vapaaehtoisten maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

4.4 Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen luovuttaminen toiselle yksityishenkilölle tai yrityksen edustajalle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä.

4.5 Palveluntarjoajan nimetty henkilökunta, asumisesta vastaavan tahon nimetyt edustajat ja/tai sopimuksin vahvistettujen kumppanien (mukaan lukien kiinteistöhuolto) nimetyt edustajat voivat tarkastella käyttäjän luomia tietoja edistääkseen asumisen asioita (mukaan lukien isännöinti, huoltotoimenpiteet, laskutus). 

4.6 Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on luettavissa Mainderin tietosuojaselosteesta.

5. Muiden palveluntarjoajien palveluiden ehdot

5.1 Palvelu on saatavilla Google Playssa ja Applen AppStoressa, joten Palveluun sovelletaan lisäksi myös kyseisten palveluntarjoajien käyttöehtoja ja tietosuojalauseketta.

5.2 Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen Palveluihin (mukaan lukien tunnistautuminen ja verkkomaksut). Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden palveluiden tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja käyttää seuraavia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja:

 • Amazon Web Services (AWS) – Tietokanta ja palvelimet
 • Auth0 – 2-vaiheinen tunnistautuminen
 • Expo – Kuvien ja dokumenttien hallinta
 • Procountor – Taloushallinto
 • Signicat – Vahva tunnistautuminen
 • Stripe – Verkkomaksut

6. Veloitus Palvelun käytöstä

6.1 Palveluntarjoaja ei veloita Palvelun käytöstä yksittäistä Käyttäjää. Palvelusta maksaa joko taloyhtiö tai muu asumista hallinnoiva taho, joka voi veloittaa Palvelun käyttömaksun Käyttäjältä.

6.2 Palvelussa voi tehdä ostoja (mukaan lukien taloyhtiön saunan ja pyykkituvan varaukset) sekä tilauksia (mukaan lukien isännöitsijäntodistus ja lisäavainten tilaus). Käyttäjä maksaa ostot joko välittömästi verkkomaksuna tai tilaa laskun.

6.3 Jos Käyttäjällä on maksamattomia laskuja, Käyttäjältä voidaan estää oikeus laskujen tilaamiseen. Oikeus palautetaan, kun erääntyneet maksut on suoritettu. 

6.4 Palvelussa tehtyjä verkkomaksuja ei palauteta. Palautus voidaan tehdä vain siinä tilanteessa, ettei varausta tai tilausta voida toimittaa. Lisää maksuehdoista voit lukea Mainderin tietosuojaselosteesta

6.5. Jos Käyttäjä asuu vuokralla ja on merkitty huoneiston vastuulliseksi henkilöksi, hän vastaa kaikkien saman huoneiston käyttäjien tekemistä palvelutilauksista ja niiden maksuista siinä tapauksessa, että palveluista tilataan lasku. Palvelut voidaan maksaa välittömästi myös verkkomaksuina.

7. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

7.1 Palvelun toiminnallisuudet, sisältö ja ulkoasu (myöhemmin “Sisältö”) on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet) ovat Palveluntarjoajalla, sen sopimuskumppaneilla tai muilla Palveluun sisältöä tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Sisältöön, poislukien Käyttäjän itsensä tuottama materiaali (ks. luku 9)

7.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Käyttäjällä ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista palvelua.

7.3 Automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien scraper-ohjelmistot) ei saa käyttää tietojen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi ilman Palveluntarjoajan lupaa.

7.4 Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.

8. Palveluntarjoajan vastuu 

8.1  Palveluntarjoaja on vastuussa Käyttäjälle Palveluntarjoajan tuottamuksesta aiheutuneista, Käyttäjän osoittamista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Käyttäjän kärsimä vahinko ylittää Käyttäjälle mahdollisesti annetun hyvityksen.

8.2  Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta. Palveluntarjoaja ei muutoin vastaa Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. 

8.3 Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa Käyttäjälle Palvelusta mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Käyttäjälle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

8.4. Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen sopimuskumppaneiden palvelusta tai sen sisällöstä tai niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista miltään osin.

8.5 Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. 

9. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

9.1 Palveluntarjoajalla ja sen sopimuskumppaneilla on oikeus korvauksetta käyttää ja välittää Käyttäjän luomaa sisältöä tietosuoja huomioon ottaen (esim. työpyyntöjen yhteydessä olevien teksti- ja valokuvasisällön välittäminen sopivalle sopimuskumppanille). 

9.2 Käyttäjällä säilyy tekijänoikeus omaan materiaaliin.

9.3 Mikäli Käyttäjä lataa tai tuottaa Palveluun materiaalia, vastaa hän siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

9.4 Lähettämällä materiaalia Palvelussa Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että materiaali ei ole loukkaavaa, siveetöntä, uhkaavaa tai laitonta.

9.5 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän tuottamaa sisältöä (mukaan lukien teksti- ja kuvasisällöt).

10. Palvelussa tapahtuma kommunikointi

10.1 Käyttäjät voivat kirjoittaa kommentteja omien työpyyntöjen yhteyteen ja saada niihin vastauksia asiaa hoitavilta tahoilta. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

10.2 Palvelussa kirjoitettujen viestien kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

11. Ehtojen muuttaminen

11.1  Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä ehtoihin rajoituksetta sellaisia muutoksia, jotka eivät koidu Käyttäjän vahingoksi.

11.2 Muussa tapauksessa Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun käyttöä koskevia Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen.

11.3 Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa, lähettämällä sähköposti Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Palveluntarjoajan muuten parhaaksi katsomalla tavalla

11.4 Ellei muuta ole ilmoitettu, astuvat muutokset voimaan välittömästi. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Käyttäjän noudattamaan muutettuja ehtoja.

12. Muut ehdot

12.1 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

12.2 Kuluttajakäyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saattaa Palvelussa ulkopuolisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyä sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Samoin hän voi toimia mahdollisessa riitatilanteessa Palveluntuottajan kanssa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan suositellaan olevan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

12.3 Palveluntarjoaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

12.4 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Ameria Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.

13. Ehtojen voimassaolo

13.1 Nämä ehdot tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi.